Přihláška – děti

Kurz


Dítě


Zákonný zástupce


Platby


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dávám Káveesce, příspěvkové organizaci, se sídlem Vojtova 1030/7, 639 00 Brno, výslovný souhlas ke zpracování dále zmíněných osobních údajů, a to pro následující účely:
a) telefonní číslo pro účely usnadnění a zrychlení komunikace s organizací
b) e-mailovou adresu pro účely usnadnění a zrychlení komunikace s organizací
c) fotografie mé osoby pro účely prezentace akcí pořádané organizací zveřejňování na webu organizace.
Beru na vědomí, že tento souhlas je kdykoli odvolatelný. Odvolat je možné souhlas také částečně – pouze na určité účely (vymezené v písm. a) až c)). Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo. Beru na vědomí, že k předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon. Příjemcem údajů mohou být i společnosti, které organizace pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné.
Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů klientů, smluvních partnerů a dalších osob, které jsou dostupné na webu organizace http://kaveeska.cz/.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s provozním řádem CVČ Botanka a se všeobecnými podmínkami kurzů, kroužků, případně dalších aktivit.