Všeobecné podmínky kurzů a kroužků

1. Pořadatel

1.1. Pořadatelem kurzů a kroužků je Centrum volného času Botanka, pracoviště Kávéesky,  příspěvkové organizace, se sídlem Vojtova 1030/7, 639 00 Brno, IČO: 00101508 , DIČ: CZ00101508  (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Oprávnění organizovat vzdělávací a zájmovou činnost  je zakotvena ve zřizovací listině příspěvkové organizace.

1.3. Pořadatel garantuje odbornou způsobilost  lektorů kurzů a kroužků, kteří jsou buď zaměstnanci organizace, příp. s ní spolupracují na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či na základě jiných smluvních vztahů.

2. Přihlášky

2.1. K přijetí do kurzů a kroužků je třeba podat  vyplněnou a podepsanou  přihlášku.

2.2. Podat přihlášku je možné:

2.2.1. osobně v době konání zápisu v prostorách Centra volného času Botanka,

2.2.2. odeslat  poštou  na adresu pořadatele,

2.2.3. osobně  odevzdat v prostorách  Centra  volného času Botanka  v termínu a čase  dle dohody,

2.2.4. elektronicky, přičemž  přihláška je považována  za závaznou, pokud je ověřena pracovníkem pořadatele.

3. Platební podmínky

3.1. Poplatek za účast ve všech typech kurzů a kroužků (dále jen „Kurzovné“) se platí předem, a to minimálně na pololetí, případně na celý vzdělávací rok. Pololetím se rozumí 16 odučených lekcí, vzdělávacím rokem se rozumí 32 odučených lekcí. Začátek a konec kurzu určuje pořadatel.

3.2. Úhradu kurzovného je možné provést:

3.2.1. v hotovosti v prostorách Centra volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno v době zápisu,

3.2.2. v hotovosti v prostorách Centra volného času Botanka, Botanická 13, 602 00 Brno v termínu a čase dle dohody,

3.2.3. převodem na bankovní účet 4939621/0100, pro identifikaci plátce je nutné uvést variabilní symbol přidělený pořadatelem a do zprávy pro příjemce jméno účastníka kurzů.

3.3. V případě úhrady na bankovní účet, složením hotovosti v bance nebo je-li hrazeno naráz kurzovné pro více osob, resp. za více kurzů či kroužků, je nutné s pořadatelem předem dohodnout způsob identifikace platby.

3.4. V případě zrušení kurzu/kroužku nezaviněné posluchačem se  vrací kurzovné neodučených hodin.

4. Účastník

4.1. Zájemce se do kurzů a kroužků přihlašuje vyplněním přihlášky.

4.2. Zájemce stvrzuje přihlášku svým podpisem, za nezletilé tak činí  zákonný zástupce.

4.3. Přihláška je závazná pro období, na které je kurz/kroužek vypsán.

4.4. Zájemce je do kurzu/kroužku přijat po zaplacení kurzovného. U kurzů/kroužků s omezenou kapacitou rozhoduje o přijetí datum platby (pro platby uskutečněné bankovním převodem či poštovní složenkou je rozhodující termín připsání kurzovného na účet pořadatele). Pokud je kurz/kroužek naplněn, nemůže být zájemce přijat a platba je mu ve lhůtě 10 pracovních dní vrácena.

4.5. Zájemce se stává účastníkem kurzu/kroužku k datu zahájení kurzu/kroužku.

4.6. V případě pozdějšího nástupu do kurzu/kroužku bude zájemci vypočtena alikvotní výše kurzovného.

4.7. Ve sporných případech rozhoduje o přijetí do kurzu/kroužku vedoucí Botanky, případně ředitel organizace.

5. Průběh kurzů a kroužků

5.1. Začátky a konce jednotlivých hodin/lekcí, stejně jako obsah výuky/program kroužků a místo konání těchto aktivit jsou stanoveny pořadatelem.

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat obsah výuky a program kroužků podle individuálních požadavků a schopností účastníků.

5.3. Skupinové  kurzy a kroužky budou zahájeny pouze v případě 4 a více účastníků.

5.4. Účastníci kurzů a kroužků jsou povinni dodržovat provozní řády prostor, v nichž kurzy a kroužky probíhají, stejně jako bezpečnostní předpisy platné v těchto prostorách, a organizační pokyny pracovníků pořadatele.

5.5. Pořadatel je oprávněn pořizovat během kurzů a kroužků fotografické a audiovizuální záznamy pro své potřeby a pro potřeby své propagace. Jejich veřejné použití musí být v souladu se zásadami Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (tzv. GDPR).

6. Neúčast na hodinách/lekcích

6.1. Hodiny/lekce skupinové, které účastník zameškal, se nenahrazují a kurzovné se nevrací. . Hodiny/lekce individuální které účastník zameškal, se nenahrazují a kurzovné se nevrací.

6.2. Hodiny/lekce, které se neuskutečnily vzhledem k absenci lektora, nebo z vážných organizačně-technických důvodů na straně pořadatele, se nahrazují. Není-li jejich nahrazení možné, dostanou  účastníci zpět alikvotní část  kurzovného, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení kurzu/kroužku.

6.3. V případě zrušení kroužku, kurzu z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru v průběhu konání, bude vrácena částka odpovídající délce omezení kroužku, kurzu v daném počtu zrušených lekcí.

7. Ukončení docházky

7.1. Pokud účastník přeruší docházku do kurzu/kroužku během trvání kurzu/kroužku, kurzovné se nevrací.

7.2. O vrácení poměrné části kurzovného může rozhodnout vedoucí Botanky, nebo ředitel organizace, na základě písemné žádosti účastníka (u nezletilých  na základě písemné žádosti zákonného zástupce), a to ve zcela výjimečných případech. Účastník, resp. jeho zákonný zástupce je povinen svou žádost doložit. Vedoucí Botanky, případně ředitel organizace rozhodne o žádosti do 30 dnů od prokazatelného doručení. Toto rozhodnutí je konečné.

7.3. Při vracení kurzovného  na  žádost  účastníka si pořadatel účtuje storno poplatek 200,- Kč.

8. Hodnocení účastníků

8.1. Pořadatel je oprávněn vydávat osvědčení o absolvování kurzu/kroužku včetně hodnocení práce účastníka, a to na jeho žádost.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Případné spory se  řeší především dohodou  účastníka, nebo jeho zákonného zástupce, s ředitelem organizace.

9.2. Účastník, nebo jeho zákonný zástupce, vyjadřuje svůj souhlas s ustanoveními VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK KURZŮ A KROUŽKŮ svým podpisem na přihlášce.

9.3. Tyto  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KURZŮ A KROUŽKŮ nabývají platnosti a účinnosti dne 1. července 2015.